กรมพัฒน์ฯ เดินหน้า...สู่หน่วยงานภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กรมพัฒน์ฯ เดินหน้า...สู่หน่วยงานภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ
นิติบุคคลให้ความร่วมมือนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2561 ผ่านทางออนไลน์เกือบร้อยละ 90 มั่นใจ!! DBD e-Filing ช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจได้จริง
 
                                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสู่หน่วยงานภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผลักดันให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2561 ผ่านทางออนไลน์ (DBD e-Filing) ได้เกือบร้อยละ 90 ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น จัดอบรมให้กับนิติบุคคล ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและสมาคมนักบัญชี พร้อมประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเชื่อมโยงระบบ DBD e-Filing และประชาสัมพันธ์/จัดโปรโมชั่น...ขยายระยะเวลาการส่งงบการเงินไปอีก 7 วัน
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ปี 2562 ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) นิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 547,687 ราย โดยนำส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จำนวน 476,121 ราย คิดเป็นร้อยละ 87 และนำส่งในรูปแบบกระดาษ จำนวน 71,566 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 จะเห็นว่าการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อยู่ในสัดส่วนเกือบร้อยละ 90 ซึ่งถือว่าการรณรงค์เชิญชวนให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งกรมฯ มั่นใจว่าการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ เนื่องจาก สามารถนำส่งงบการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันให้กรมฯ ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองการพัฒนาระบบให้บริการภาคธุรกิจที่เป็นเลิศมุ่งสู่ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล"
 
                                        อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "สิ่งสำคัญที่ทำให้การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จ คือ ภาคธุรกิจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การจัดอบรมให้กับนิติบุคคล ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และสมาคมนักบัญชีทั่วประเทศ (2) การประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีในการพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีเชื่อมโยงระบบ DBD e-Filing (3) การขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินให้สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดยื่นงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สามารถนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing ล่าช้าออกไปอีก 7 วัน จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 (4) เปิดห้องปฏิบัติการ workshop เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำส่งงบการเงิน โดยจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีการกรอกงบการเงินและการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ภาคธุรกิจนำส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 
                                       "สำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่นำส่งงบการเงิน กรมฯ จะดำเนินการติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ นิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษแล้ว ยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินเพื่อทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้ารวมทั้ง สถาบันการเงินในการติดต่อทำธุรกรรมอีกด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                       สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4377, 0 2547 5978, 0 2547 4385, 0 2547 4390-91, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
*******************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                ฉบับที่ 110 / วันที่ 19 มิถุนายน 2562