กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์ส 'Business English Program'

กรมพัฒน์ฯ จัดคอร์ส 'Business English Program'
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้ประกอบการ กล้า สปีค อิงลิช กับคู่ค้าชาวต่างชาติ
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร 'Business English Program' เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ จำนวน 30 ราย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา Mr.Scott Lumsdaine Excellent Trainer and Facilitator มาเปิด คอร์สสอนแบบเข้มข้นรวมเวลา 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10,11, 24, 25, 31 กรกฎาคม และ 1,2 สิงหาคม 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจเมื่อจบหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมใช้สื่อสารกับคู่ค้าชาวต่างชาติได้ 100%
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกของการสื่อสารไร้พรมแดนมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อและเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายดายทำให้โลกดูเล็กลง แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ ดูเหมือนใกล้กัน เมื่อโลกเล็กลงประชากรทุกชนชาติต้องมีความสัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำมาค้าขายระหว่างกัน หรือมีความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาที่เป็นกลางนั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกเลือกให้เป็นภาษาสากลของคนทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว และอาเซียนได้เลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างกัน ฉะนั้นทุกคนทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ นักธุรกิจ คนทำมาค้าขายระหว่างประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาฝึกฝนให้สามารถสื่อสารผ่านภาษาอังกฤษได้มิฉะนั้น จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
 
                                         "ผมคิดว่าศักยภาพของสินค้าและบริการของคนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติใดในโลกเลย แต่ปัญหาที่ นักธุรกิจไทยยังสู้ชาติอื่นไม่ได้ก็คือ ยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ บวกกับความไม่กล้าที่จะพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะกลัวว่าจะผิดไวยากรณ์ ทำให้ขาดโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้ภาคธุรกิจ มีขีดความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเจริญเติบโต จำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ประกอบด้วย ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ราย โดยจัดอบรมหลักสูตร 'Business English Program' รวมเวลา 42 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นภาพรวมของ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้ง ทักษะการฟัง เน้นการฟังข่าวธุรกิจและเข้าใจกระแส เทรนด์ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ ทักษะการพูด เน้นการนำเสนอธุรกิจให้คู่ค้าและผู้บริโภคสนใจ เข้าใจจนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือร่วมลงทุน ทักษะการเขียน เน้นการเขียนจดหมายธุรกิจและการตอบอีเมลล์ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้ตอบโจทย์การค้าขายออนไลน์ในยุคเทคโนโลยีไร้พรมแดน ทักษะการสื่อสาร เน้นการเจรจาต่อรอง และจับคู่ทางธุรกิจ ทักษะการบริการลูกค้า เน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อครองใจลูกค้าและ ทักษะการเข้าสังคมธุรกิจ บนพื้นฐานวัฒนธรรมการค้าขายที่แตกต่างกัน แต่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยกันได้อย่างราบรื่น"
 
                                        อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 'Business English Program' จะสามารถนำเอาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านเอง จนประสบความสำเร็จและสามารถขยาย ฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                   ฉบับที่ 111 / 21 มิถุนายน 2562