ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง