ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน จำนวน ๓ ม้วน