ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี