ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าว สู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒