ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมท่อน้ำประปาอาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่อมประตูเหล็กม้วนและระบบท่อน้ำประปาอาคารสำนักงานพัมนาธุรกิจการค้าเขต ๒