กรมพัฒน์ฯ' ขานรับข้อสั่งการ รมช.พณ. เร่งแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ

กรมพัฒน์ฯ' ขานรับข้อสั่งการ รมช.พณ. เร่งแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ล่าสุด...เตรียมผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย...ขยายตลาดให้กว้างขึ้น
 
                                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเร็ว จับมือหน่วยงานพันธมิตรผลักดันผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น เตรียมความพร้อมเสริมแกร่งให้ทุกด้านก่อนลุยตลาดสากล มั่นใจ!! แฟรนไชส์ไทยไปได้ไกล เพราะมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ โดยเน้นนโยบายหลัก 10 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยนโยบายหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ การสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง และขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ"
 
                                          "กรมฯ จึงได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank ฯลฯ เตรียมผลักดันผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดอบรมแบบเข้มข้นในลักษณะค่ายอบรม หรือ Bootcamp ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดอบรมรูปแบบนี้ ภายใต้ชื่อ"Franchise Bootcamp to Global" เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลด้วยความเชื่อมั่นและถูกต้อง การเข้าค่ายอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอบรมให้ความรู้และการทำเวิร์คช็อป วันที่ 26 - 27 สิงหาคม และ วันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 และส่วนที่ 2 การจัด Business Showcase และการนำเสนอธุรกิจ(Pitching Day) ในวันที่ 11 กันยายน 2562"
 
                                           อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการฝึกฝน โดยการลงมือฝึกปฏิบัติ (Work shop) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Success Case) การใช้ Soft Skill ในการบริหารจัดการแฟรนไชส์ ฝึกการเจรจาธุรกิจ และการนำเสนอธุรกิจ (Pitching) รวมถึง จัดงาน Business Showcase เพื่อเป็นการจำลองงานให้เสมือนจริง (Simulation) โดยตลอดระยะเวลาการอบรมฯ ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้จากวิทยาที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ เช่น ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการตลาดและธุรกิจแฟรนไชส์ ผศ.ดร.สมชาย รัตนซื่อสกุล นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาแฟรนไชส์ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและการเปิดตลาดต่างประเทศ คุณพีระวัฒน์ อุรพิพัฒน์พงศ์ เจ้าของกิจการรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์ และเจ้าของ Fanpage SMEDIY สุดยอดกูรูด้านการสร้างแบรนด์ด้วย Storytelling คุณรสสุคนธ์ คูสมบัติ กรรมการผู้จัดการบริษัท White Rabbit Management ผู้เชี่ยวชาญด้าน People Development และ Skill Future คุณนภสร ศิริภักดี ผู้บริหารโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจโรงแรมและงานบริการ คุณยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหารศูนย์ TSTC ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน ฯลฯ เป็นต้น"
 
                                        "กรมฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน 25 ธุรกิจ เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยผู้สมัครเข้ารับอบรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมฯ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน และมีเวลาเข้ารับการอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านการประกอบธุรกิจแล้ว ยังมีลู่ทางในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                     ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ จำนวนทั้งสิ้น 308 ธุรกิจ และสามารถขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศแล้วจำนวน 32 ธุรกิจ ใน 32 ประเทศ ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น Greyhound, Black Canyon, Mango Tree, กาแฟดอยช้าง ประเภทธุรกิจการศึกษา เช่น Clay Works, Smart Brain เป็นต้น
 
                                         ทั้งนี้ แฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาท มีจำนวนสาขาธุรกิจรวมกันมากกว่า 100,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2559 - 2561) อยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี และคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15-20
 
                                          สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5953 สายด่วน 1570 e-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ       ฉบับที่ 145 / วันที่ 16 สิงหาคม 2562