ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562