การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น ๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒