ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2