พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนกรมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
 "การเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการรูปแบบนิติบุคคล" ระหว่าง
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562