ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563)