ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 เขต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 2 เดือน)