กรมพัฒน์ฯ 'ยกระดับ' เว็บไซต์ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผู้สนใจและต้องการเริ่มต้นธุรกิจสร้างอาชีพให้ใช้งานได้ง่าย

กรมพัฒน์ฯ 'ยกระดับ' เว็บไซต์ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผู้สนใจและต้องการเริ่มต้นธุรกิจสร้างอาชีพ
ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานบน Smart Device ได้
 
                                            กรมพัฒน์ฯ พัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ที่รองรับการทำงานบน Smart Device โดยขนาดของเว็บไซต์จะปรับอัตโนมัติตามขนาดของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน (Responsive) สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คน รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดแก่ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง
 
                                         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันการทำกิจกรรมต่างๆ บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ มากกว่าคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เว็บไซต์ที่รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน (Mobile Site) เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญ ในการให้บริการอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในยุคปัจจุบัน
 
                                         การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกิจในยุคปัจจุบันประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าในอดีต ซึ่งธุรกิจที่เป็นทางเลือกการลงทุน และตอบโจทย์โลกในวันนี้ คือ ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
 
                                         เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว กรมฯ ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุน ในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดแก่ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง
 
                                          สำหรับผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ ได้ที่ www.dbd.go.th ในหัวข้อ Hot issue (ค้นหาธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจสร้างอาชีพ) หรือลิงค์ http://franchise.dbd.go.th โดยสามารถเลือกค้นหาธุรกิจได้ด้วยการระบุพื้นที่ งบลงทุน และประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลธุรกิจสูงสุด 3 รายในเวลาเดียวกัน ซึ่งแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจสร้างอาชีพ รวมแล้วกว่า 320 ราย
 
                                          อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโต ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม GDP ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง จึงไม่แปลกที่ในแต่ละประเทศทั่วโลกหันมาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
 
                                           ทั้งนี้ มูลค่าตลาดตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยปี 2562 จะมีการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าการตลาดมากกว่า 280,000 ล้านบาท และมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตล
 
                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                        ฉบับที่ 9 / 16 ตุลาคม 2562