ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ๒๔ ชั่วโมง สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง