ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อสิ่งพิมพ์