ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์ปกสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุม