ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๓