ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด OTOP (กิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในความส่งเสริมของหน่วยงานในงาน OTOP City ๒๐๑๙) โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select