กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเตรียมพร้อมยื่นงบการเงิน แนะใช้ช่องทาง DBD e-Filing สะดวกที่สุด ยื่นเพียงครั้งเดียวจบ!

กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเตรียมพร้อมยื่นงบการเงิน
แนะใช้ช่องทาง DBD e-Filing สะดวกที่สุด ยื่นเพียงครั้งเดียวจบ!
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ 2 ฉบับ แจงแนวทางการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น นิติบุคคลรอบปี 2562 โดยสามารถยื่นงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing เวอร์ชั่น (V.2.0) (2) ยื่นรูปแบบกระดาษ (ต้องยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้งภายใน 7 วัน ถึงจะเสร็จสมบูรณ์) โดยการยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนิติบุคคลเตรียมตัวให้พร้อมก่อนครบกำหนดยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสามารถประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีในยุคดิจิทัล 4.0 และพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้ในอนาคต
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการยื่นงบการเงินและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินเพื่อทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสถาบันการเงิน ทั้งนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อันใกล้ถึงนี้ เป็นช่วงเวลาที่นิติบุคคลส่วนใหญ่ปิดงบการเงิน กรมฯ จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ.2562 เพื่อนิติบุคคลจะได้เตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง"
 
                                              อธิบดี กล่าวต่อว่า "ในปีนี้ได้กำหนดช่องทางการยื่นงบการเงินใน 2 ช่องทางคือ 1) การยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing 2) การยื่นด้วยตนเอง (รูปแบบกระดาษ) ซึ่งจะต้องยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจึงจะถือว่าการยื่นงบการเงินเสร็จสมบูรณ์ โดยการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในครั้งนี้จะต้องดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลผ่านไฟล์ Excel เวอร์ชั่น V.2.0 เท่านั้น โดยกรมฯ ได้พัฒนาให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รวมถึงกรอกข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องมีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่านมา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่น งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจึงขอให้นิติบุคคลเตรียมพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th เลือก บริการออนไลน์ และ ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)"
 
                                           "สำหรับการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น "บริษัทจำกัด" จะต้องยื่นแบบ บอจ.5 ต่อกรมฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ "บริษัทมหาชนจำกัด" ต้องยื่นแบบ บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม โดยขอให้นำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing เช่นกัน"
 
                                         "โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้นิติบุคคลเตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่เนิ่นๆ และขอความร่วมมือใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซึ่งสถิติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดียิ่งที่นิติบุคคลได้ปรับตัวและเข้าสู่การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยการยื่นงบการเงินปี 2561 มีนิติบุคคลที่ยื่นงบการเงินจำนวน 557,691 ราย โดยยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing มากถึง 518,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 โดยระบบ DBD e-Filing จะช่วยให้นิติบุคคลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการใช้กระดาษ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลทั้งประเทศที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาประมวลผลได้ทันที ทำให้นิติบุคคลนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงช่วยผลักดันให้นิติบุคคลไทยมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                           ฉบับที่ 40 / 20 ธันวาคม 2562