ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี"