พาณิชย์ จับมือสภาหอการค้า "หนุน" สมาคมการค้าสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

พาณิชย์ จับมือสภาหอการค้า "หนุน" สมาคมการค้าสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี
 
                                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้แก่สมาชิกสมาคม ยกระดับความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสมาคมการค้า
                                               นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี" เพื่อยกระดับสมาคมการค้าให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจัดตั้งและส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้า ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจรายสาขา และมีความมุ่งหวังให้สมาคมการค้าจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับสมาชิกของสมาคมการค้าให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
 
                                        การจัดงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมจากการประกวดสมาคมการค้าในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนของกลุ่มสมาคมการค้า เพื่อเป็นแนวทางให้สมาคมการค้าอื่นนำไปบริหารจัดการองค์กรของตน การให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาพัฒนารายมิติตามหลัก Balanced Scorecard หรือ BSC ประกอบด้วย ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร
 
                                          Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และยังเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะใช้การประเมินตามหลักเกณฑ์ในมิติต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร อธิบดีกล่าวสรุป
 
                                          ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) มีการจัดตั้งสมาคมการค้ารวมทั้งสิ้น 1,306 สมาคม และยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 1,050 สมาคม
 
                                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5970, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th
 
******************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                        ฉบับที่ 53 / วันที่ 23 มกราคม 2563