วีรศักดิ์ คิกออฟเปิดตัวโครงการ "อยู่เป็น" บูมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

วีรศักดิ์ คิกออฟเปิดตัวโครงการ "อยู่เป็น" บูมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
 
                                            รมช.พณ.เปิดตัวโครงการ "อยู่เป็น" ชูโรดแมพส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยแบบครบวงจร เน้นพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ พร้อมแนะสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงวัย บูมธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุให้โดดเด่นเป็นทางเลือกของสังคม
 
                                           นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและมีมาตรฐานตามหลักสากล การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางการตลาดโดยผลักดันให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต
 
                                        สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้น ได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำโรดแมพเพื่อผลักดันภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ "อยู่เป็น" ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2573 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.การสร้างการรับรู้ (Awareness) ด้วยการเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทักษะการบริการจัดการ กฎระเบียบที่จำเป็น การสร้างมาตรฐานสากล
 
                                       2.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้ Knowledge Experience, การสร้าง Networking, การเป็น Good Governance Standardization 3.การสร้าง Supply Chain โดยสร้างกลุ่มธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสากลสูงในการดูแลผู้สูงอายุ และ 4.การสร้าง Ecosystem อาทิ การผลักดันมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
 
                                        และเพื่อให้การดำเนินโครงการ "อยู่เป็น" สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ จึงใช้โอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันเปิดตัวโครงการฯ เนื่องจากต้องการให้ทุกคนเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรัก และตัวโครงการ "อยู่เป็น" ก็เป็นความรักที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งความรักระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเอง/ความรักระหว่างบุตรหลานกับผู้สูงอายุ/รวมถึงความรักและความปรารถนาดีระหว่างผู้ประกอบการกับครอบครัวผู้สูงอายุที่จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ ดังนั้นวันแห่งความรักจึงเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเปิดตัวโครงการ "อยู่เป็น"
 
                                        โดยในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เชิญกูรูด้านไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุจาก SCG มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทำให้สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ตลอด 24 ชั่วโมง (24 Hours Innovation for Older Persons) พร้อมทั้งนำสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ Dulare : ระบบ information ของ nursing home, Prompt-U : บริการ Solution ในการปรับปรุงบ้าน/อาคารเพื่อผู้สูงอายุ, Habiimat : สินค้าพื้น Softfloor มาร่วมแสดงด้วย
 
                                         รมช.พณ. กล่าวต่อว่า ไม่เฉพาะแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ต้องมีการปรับตัวรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย ภาครัฐก็มีความท้าทายในการวางแผนเพื่อรับมือด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุ การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ
 
                                          กล่าวโดยสรุป ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจจึงควรศึกษามาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ดี เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจ รวมถึงการมีไอเดียสร้างสรรค์และหาหนทางนำธุรกิจตัวเองเข้าไปจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 
                                          ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "A-list Business 2020 : ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2, 3, 10, 16 และ 17 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 6 วัน (36 ชั่วโมง) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึกให้แก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รมช.พณ. กล่าวปิดท้าย
 
                                          จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,361,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
 
                                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5963, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
********************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                    ฉบับที่ 63 / 14 กุมภาพันธ์ 2563