ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สู่ Smart โชวห่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)