มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดมิให้นำอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2563ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณพ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมิให้นำอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมาบังคับเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
หนังสือชี้แจงการประชุมในรูปแบบ Google Form(กรุณาล็อกอิน GMAIL ก่อน คลิ๊กกรอกแบบฟอร์ม)
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผล (PDF)(WORD)

.