มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
   
หนังสือชี้แจงการประชุมในรูปแบบ Google Form (กรุณาล็อกอิน GMAIL ก่อน คลิ๊กกรอกแบบฟอร์ม)
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผล (PDF)(WORD)

.