ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้นสายปลายทางธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๖๐ - ๖๔)