รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ (Checklist) ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....