กรมพัฒน์ฯ เป็นปลื้ม!! หลังคว้า รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน จาก ป.ป.ช.

กรมพัฒน์ฯ เป็นปลื้ม!! หลังคว้า รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน จาก ป.ป.ช.
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ารับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ กรมฯ ได้รับมาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อน ถือเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงในการดำเนินงาน เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
 
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากที่ กรมฯ ได้รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยในปีนี้กรมฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสร่วมกับอีก 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมประกวด โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่ ป.ป.ช. ใช้พิจารณาอย่างเข้มข้น 4 ด้าน คือ
 
          1. ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรการแก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจากการดำเนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกรมฯ มีนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการทำงานได้ และมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ ประกอบกับที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) การเปิดเผยข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service, การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย์ (e-Certificate) และการส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (DBD e-Secured)
 
          2. ด้านองค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ผู้บริหารกรมฯ ได้แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมแสดงออกในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดทำตัวชี้วัดในระดับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องกำหนดทิศทางและการติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกรมฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
          3. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและให้บริการที่เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ
 
           4. ด้านองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน กรมฯ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสินความถูกต้อง กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมฯ
 
           อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรกรมฯ ทุกคน ซึ่งจะทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติต่อไป
 
***************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                     ฉบับที่ 121 / 9 มิถุนายน 2563