พาณิชย์ เดินหน้ารับสมัครภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 63 ต่อเนื่องหลังหยุดชะงัก...ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

พาณิชย์ เดินหน้ารับสมัครภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 63
ต่อเนื่อง หลังหยุดชะงัก...ช่วงโรคโควิด-19 ระบาด พร้อมลงตรวจ/คัดกรองนิติบุคคลชั้นเลิศ
เข้ารับรางวัลปลายปี รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ ทาง www.dbd.go.th
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ารับสมัครภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 ต่อเนื่อง หลังโรคโควิด-19 ทำโครงการหยุดชะงักชั่วคราว พร้อมลงตรวจประเมิน/คัดกรองแบบเข้มข้นเพื่อให้ได้นิติบุคคลชั้นเลิศเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติช่วงปลายปี เน้นดึงคุณธรรมสีขาวจากภายใน...แสดงความโปร่งใสให้ภายนอกได้รับรู้ โอกาสทองมาถึงแล้ว...นิติบุคคลที่ต้องการได้รับการขนานนามว่าเป็น ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล สมัครได้ทาง www.dbd.go.th ถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ มั่นใจ...ผู้ประกอบธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ใครใครก็อยากร่วมทำธุรกรรมด้วย
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครนิติบุคคลทุกประเภทเข้าร่วมกิจกรรม รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการ สานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 และแม้ว่าขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังมีนิติบุคคลสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 ราย แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของภาคธุรกิจเรื่องการสร้างธรรมาภิบาลมากขึ้น ซึ่งกรมฯ จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ โดยภาคธุรกิจที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.dbd.go.th >> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
          ระหว่างนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมิน/คัดกรองนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อย่างเข้มข้น โดยดึงคุณธรรมสีขาวจากภายใน...แสดงความโปร่งใสให้ภายนอกได้รับรู้ เนื่องจากรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงความความโปร่งใสของนิติบุคคลที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ โดยธุรกิจที่ประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลจะเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี (หลังจากนั้นจะต่ออายุเครื่องหมายฯ ทุกๆ 3 ปี) เพื่อแสดงออกถึงความดีและการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง โดยธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายนี้ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นธุรกิจสีขาว รวมถึงจะได้รับการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมฯ บนหน้าหนังสือรับรองฯ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย
 
          รมช.พณ. กล่าวต่อว่า นิติบุคคลสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2) ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย และ 3) นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น พิจารณายึดหลักเกณฑ์ 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกรมฯ จะให้นิติบุคคลทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล (Self-Assessment) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการจะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำจุดอ่อน จุดแข็ง ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย
 
          ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสะดวก และประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ควบคู่กับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ภาคธุรกิจไทย จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ โดยมั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็อยากร่วมทำธุรกิจด้วย รวมทั้ง ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลธุรกิจ จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างที่สุด ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวนทั้งสิ้น 99 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 32 ราย และส่วนภูมิภาค 67 ราย รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4417 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
**************************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                  ฉบับที่ 125 / วันที่ 15 มิถุนายน 2563