กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร DNA Smart Business Care ทางรอดเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพสร้างไอเดีย New Business Model มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการในยุค New Normal

กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร DNA Smart Business Care ทางรอดเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ
สร้างไอเดีย New Business Model มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการในยุค New Normal
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) สร้างแนวคิดพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ พร้อมปรับตัว พัฒนาสินค้า บริการ รองรับตลาดสินค้าและบริการสุขภาพ หลังเจอผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุค New Normal ได้อย่างแท้จริง ผู้สนใจสมัครฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563
 
          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) เร่งสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสุขภาพ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ นำไปสู่การเกิดต้นแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven) เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจได้
 
         รองอธิบดี กล่าวต่อว่า กิจกรรมฯ จะเริ่มต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาบ่มเพาะให้คำปรึกษาเป็นรายธุรกิจ ระยะเวลากว่า 42 ชั่วโมง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ที่ผ่านการพัฒนาจะได้เสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะแนวคิด ศึกษาแนวโน้มเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต (Future Trend) ฝึกกระบวนการศึกษา คิดวิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การปรับตัวในยุคดิจิทัล (Why Business Transform) และการฝึก Workshop การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการใหม่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าร่วมแสดงผลงานความสำเร็จ (Showcase) และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพอีกด้วย
 
         โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563 ที่ https://forms.gle/hFX738FFjqh88QNv5 หรือทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 หรือ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 อีเมล์ trainingpr9@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งการระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าและการใช้บริการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การคำนึงถึงคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและมาตรฐานการในการให้บริการมากขึ้น จนทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ของผู้บริโภค (New Normal) ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อการตลาดของสินค้าทุกชนิดและบริการหลายประเภทที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามไปด้วย อย่างไรก็ดีหากมองเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะหาไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมปรับโมเดลธุรกิจให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนของผู้บริโภคและการตลาดแบบถาวร ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องตระหนักและเร่งปรับตัวให้ทันเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ รองอธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
******************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                   ฉบับที่ 126 / วันที่ 17 มิถุนายน 2563