ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) ระหว่างวันที่ 5 สค 63 - 20 สค. 63 ขยายเวลาถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ***