แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาส 1/2565

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียน
นิติบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2565 และไตรมาส 1/2565 ผ่านระบบ Virtual Event ณ ห้อง Studio
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565