กรมพัฒน์ฯ จับมือแม็คโคร จัดอบรม "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter" เสริมทักษะการบริหารจัดการร้านอาหารรอบด้านแก่ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กรมพัฒน์ฯ จับมือแม็คโคร จัดอบรม "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter"

เสริมทักษะการบริหารจัดการร้านอาหารรอบด้านแก่ผู้ประกอบการ

เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือแม็คโคร จัดอบรมหลักสูตร "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter" เสริมทักษะการบริหารจัดการร้านอาหารรอบด้านแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริการจัดการและสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จัดอบรมหลักสูตร "Smart Restaurant Plus 3, New Chapter" ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ แม็คโครสำนักงานใหญ่ และระบบออนไลน์ (Zoom) ติวเข้มผู้ประกอบการร้านอาหาร (100 ราย) พร้อมเสริมทักษะการบริหารจัดการร้านอาหารด้านการตลาดออนไลน์ การวางแผนบัญชีภาษี การคิดต้นทุน การสร้างมูลค่าวัตถุดิบ และแนวทางการปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของไทยให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้แบบเจาะลึก และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหลังจากจบหลักสูตร

อธิบดีกล่าวต่อไปว่า อุตสาหกรรมอาหารในประเทศ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจร้านอาหาร  เป็นสาขาธุรกิจบริการที่น่าสนใจและมีมูลค่าตลาดค่อนข้างสูง มีปัจจัยสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป    ทั้งจากครัวเรือนที่เล็กลง การขยายตัวของเมืองและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจ   ให้สอดรับกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ ร้านอาหารที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบเดลิเวอรี่ได้อย่างรวดเร็วจะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง สะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการร้านอย่างรอบด้าน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้าใจ รวมถึงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบจากทั้งปัจจัยท้าทายในธุรกิจ อาทิ ต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างร้านอาหารในเกือบทุกประเภทและระดับราคา

นอกจากนี้ เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและเปลี่ยนแปลงตามกระแสอย่างต่อเนื่อง   ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

ขณะที่ การสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร อาทิ แพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร บัตรเครดิต ห้างสรรพสินค้า และองค์กรต่างๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานของอาหาร และความสะอาดที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการในภาวะที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการบริหารธุรกิจ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ          โทร. 0 2547 5985 เว็บไซต์ www.dbd.go.th และ Facebook กองธุรกิจบริการ

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                   ฉบับที่ 108  /วันที่ 26  กรกฎาคม  2565