จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันเกษียณอายุราชการข้าราชการและพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ปี 2565 กระทรวงพาณิชย์มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 116 ราย แบ่งเป็นข้าราชการ 82 ราย ลูกจ้างประจำ 31 ราย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 นี้ อาทิ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ประชุมฯ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565