ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อลดการกระทำผิด และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว และกรมสรรพากร บรรยายให้ความรู้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โอกาสนี้ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565