แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับนายนราวิทย์ เปาอินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแนวทางการส่งเสริมธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ Medical and Wellness การยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีก โลจิสติกส์ การสร้างช่องทางการตลาดผ่าน e-Commerce/ Metaverse
การยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ Smart Local และการส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยในปี 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะเน้นการส่งเสริมธุรกิจแบบเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่ง ISMED มีความยินดี
ที่จะร่วมมือกับกรมฯ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป