ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2566

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
ร่วมกับ สายงานส่งเสริม ได้แก่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองทะเบียนธุรกิจบริการ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
พร้อมด้วย กองคลัง และฝ่ายพัสดุ เพื่อหารือเตรียม ความพร้อมในการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2566 การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายระหว่างกัน การร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
ในกิจกรรมสำคัญต่างๆของกรม การต่อยอดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการนำเสนอ
กิจกรรมใหม่ๆที่จะดำเนินงานต่อไป เพื่อผลักดัน SME ให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565