อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565