อบรม Smart Senior Care Business

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ Smart Senior Care Business โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวและรับมือกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


การอบรมฯ จะเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ บัญชี ภาษี กฎหมาย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจได้

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้องผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ กว่า 100 ราย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ทับขวัญรีสอร์ท จ.นนทบุรี