ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom โดยมีนายกำแหง กล้าสุคนธ์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565