หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือร่วมกับ นายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ประเด็น แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โอกาสนี้ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565