คัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะกรรมการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566