คัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทย
ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะกรรมการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ
 ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566