คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2566 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ
Application Zoom ณ ห้องประชุม 16/1 ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 18 มกราคม 2566