การปรับปรุงหลักเกณฑ์จดทะเบียนห้างหุ่นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรังปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 18 มกราคม 2566