ประชุมหารือสายงานที่กำกับดูแล

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแผนยุทธศาสตร์
ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และโครงการของกลุ่มงาน /สำนัก/กอง ที่อยู่ในการกำกับดูแล ณ ห้องประชุมม่วงระย้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566