พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น สู่ "ร้านค้าต้นแบบ"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม "พัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสู่การเป็นร้านค้าต้นแบบ" ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกของไทยให้มีศักยภาพและพัฒนาร้านค้าให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น "ร้านค้าต้นแบบ" ช่วยเพิ่มยอดขายและผลักดันให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการพัฒนาร้านค้าและบริหารกิจการ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกที่ผ่านการคัดสรรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 50 รายทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดพิธีเปิดกิจกรรมผ่านช่องทางเฟชบุ๊คไลฟ์ DBD Public Relations ของกรมฯ ให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศด้วย โอกาสนี้ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมงานฯ ณ ห้อง Studio กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566