คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2566 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ
Application Zoom ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่
14 มีนาคม 2566