คาร์บอนเครดิตพลังงานสีเขียว

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "คาร์บอนเครดิต เครื่องมือทางการเงินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม" โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ ผู้บังคับหลักประกัน ผู้รับหลักประกัน ผู้สนใจทั่วไป และบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 130 ราย โอกาสนี้ ได้เปิดเวทีแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกราย ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึง ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตที่สนใจใคร่รู้อีกด้วย งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566